Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
ukenplru

Скачати статут>>

 

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ БЛАГОДІЙНИЙ  ФОНД “ ВОЛЯ-15” ( надалі - Фонд), створюється  відповідно до Закону України “ Про благодійну діяльність та благодійні організації ”. Фонд є місцевою благодійною організацією, яка  об’єднує на засадах добровільності рівноправності та самоврядування людей різних вікових категорій та соціальних верств, діє за принципами гуманізму, гласності і законності.

1.2.Засновниками Фонду є:

1.2.1 Гарасимів Леся Богданівна  паспорт СС №070895  виданий Тисменицьким РВ УМВС України в Ів. Франківській області 20.08.1996р., проживає: 82200, м. Трускавець вул. Данилишиних,55 квартира,76, реєстраційний номер облікової картки платника податків  2540612704. 

1.2.2.  Штереб Володимир Васильович , паспорт  КА 735907 виданий Турківським  РВ УМВС України у Львівській області 06.02.1998 , проживає:  Львівська область, Турківський район с. Ластівка, вул. Шевченка,33, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2456610373

1.2.3.  Винницька Оксана  Омелянівна паспорт КА 033916 виданий

Дрогобицьким  РВ   УМВС  України у Львівській області 02.02.1996, проживає : 82126, Львівська область, Дрогобицького району, с. Нагуєвичі, вул. М. Фридера, 60, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167291491

1.3. Фонд є неприбутковою організацією, що будує свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України “ Про благодійну діяльність та благодійні організації ” інших законів та нормативних актів  та даного Статуту.

1.4. Фонд здійснює свою діяльність на території Львівської області.

1.5.Фонд співпрацює з громадськими, благодійними організаціями, державними та іншими органами та установами з окремими громадянами, які сприяють виконанню мети і завдань Фонду.

1.6. Фонд є юридичною особою  самостійний баланс, рахунок, круглу печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, емблему та інші реквізити..

1.7. Фонд є суб’єктом цивільно-правових відносин і має право вчиняти будь-які правочини, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах.

1.8. Місцезнаходження Фонду:

вул. Данилишиних, буд. 55, кв. 76,

м. Трускавець Львівська область

Україна, 82200

1.9. Повна назва Фонду:

-  українською мовою:

   БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВОЛЯ-15".

- Скорочена  назва українською мовою:   БФ "ВОЛЯ -15"- Повна назва   англійською   мовою:     CHARITY   FOUNDATION  “ FREEDOM-15”- Скорочена назва  англійською мовою:      CF FREEDOM-15”.

1.10.Фонд не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між засновниками та учасниками .

ІІ. МЕТА, ЦІЛЬ, ЗАВДАННЯ , НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

2.1.Метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах дітей та молоді, а також в інтересах  інших осіб, які потребують допомоги, реалізація та захист їх інтересів, пропаганда ідей миру, гуманізму та милосердя. Формування фінансових та матеріальних ресурсів, залучення інтелектуальних можливостей для здійснення благодійної діяльності.

2.2.Ціль  Фонду є  благодійна діяльність, яка спрямована на надання благодійної, матеріальної, фінансової, соціальної, духовної допомоги та різних послуг дітям та молоді, а також особам, які їх потребують допомоги та забезпечення охорони довкілля, захист тварин

 2.3.Завданнями і напрямами діяльності Фонду є:

-  сприяння практичному здійсненню регіональних, місцевих , що спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища набувачів благодійної допомоги;

-  організація і здійснення пошуку узагальнення, розробка та втілення вітчизняних та зарубіжних програм та методик у галузі роботи з дітьми та молоддю та інших верс населення;

- організація та створення інформаційної мережі та обмін відомостями для організацій та осіб, які працюють в соціально-педагогічній сфері;

-  сприяння розвитку науки, культури і освіти, в тому числі реалізація науково- освітніх та національно-культурних програм;

-  розроблення моделей соціальної адаптації поведінки дітей, підлітків, юнаків та дівчат, інших громадян, які постраждали та потрапили в стан соціально-психологічного лиха;

- утворення специфічних структур, установ і підприємств соціальної, профорієнтаційної та правової допомоги, а саме: притулків, пунктів екстреної допомоги, родинних консультацій, благодійних стаціонарів підтримки та допомоги, комунікативних мереж на зразок телефонів довір’я “Hot-line” та “Childline”, навчальних майстерень, пунктів харчування, побутової та медичної допомоги та інше;

-  організація та впровадження діагностичного обстеження та дослідження соціологічного характеру серед дітей, підлітків та молоді, інших верст населення ,а також в їхньому життєвому середовищі;

- надання необхідної допомоги соціальним працівникам в розробці та здійсненні соціально-педагогічних програм;

-   формування підлітково-юнацьких груп, та груп дорослих задля соціально-педагогічної підтримки дітей та молоді на інших категорій громадян,які потребують допомоги;

- ініціювання громадських рухів та об’єднань соціально-благодійного та релігійного характеру;

- вирішення питань, що пов’язані з проблемою дитячої зайнятості та організацією дозвілля;

-  морально-духовне виховання  підростаючого покоління;

-  розвиток інформаційно-агітаційної активності за допомогою засобів масової інформації, Internet, розповсюдження літератури, плакатів, листівок та інше;

-  видавнича діяльність;

-   організація культурно-просвітницьких центрів духовно-релігійного орієнтування та просвіти недільної школи;

-   організація і проведення конференцій, семінарів, курсів, тренінгів та інших методико – освітніх заходів;

-   сприяння здійсненню міжнародно-правового співробітництва у порядку встановленого законодавством, а саме – запрошення до співпраці і створення умов для ефективної діяльності окремих українських та закордонних фахівців, професійних груп, команд, організацій, релігійних діячів, які спеціалізуються в галузі забезпечення благополуччя дитячо-юнацького середовища;

-  збір та акумуляція коштів для проведення благодійних заходів;

-  інформаційна та пояснювальна робота по залученню юридичних та фізичних осібї;

- здійснення власних програм, спрямованих на реалізацію  мети Фонду;

-  здійснення господарської, комерційної діяльності у встановленому чинним законодавством порядку шляхом створення підприємств, установ, організацій;

-здійснення зовнішньоекономічної діяльності у встановленому чинним законодавством порядку;

- створення госпрозрахункових установ, організацій зі статусом юридичної особи, підприємств , а саме – благодійних фондів, підприємств, установ та закладів, курсів, притулків, шкіл, училищ, інших навчальних (учбових) закладів, майстерень, лабораторій, дослідних центрів та груп, наукових, науково-технічних та дослідних підрозділів, засобів масової інформації, власних госпрозрахункових підрозділів та інше для виконання програм Фонду, в порядку встановленому законодавством України;

- створення власних філій, відділень та представництв;

- покращення матеріального становища осіб, потребуючим соціального захисту, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, талановитої молоді та інших набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

- здійснення контактів з дитячими та молодіжними організаціями України та іншими країнами ближнього та дальнього зарубіжжя, використовуючи екскурсії, фестивалі, конкурси;

- взаємодія та співробітництво з усіма державними, господарчими, громадськими об’єднаннями та іншими формуваннями працюючими з дітьми та молоддю;

-  проведення спільної діяльності без створення юридичної особи на підставі договору про об’єднання майна або коштів фізичних та юридичних осіб для досягнення спільної господарської мети, що не заборонена законодавством України;

- з засобами масової інформації в інтересах дітей та молоді;

-  здійснює іншу діяльність в порядку, встановленому законодавством України, обумовлену практичною необхідністю, користується іншими правами, передбаченими законодавством України.

- здійснює просвітницьку, інформаційну, медичну, юридичну допомогу в області захисту, лікування, турботи та ставлення до тварин.

 2.4.Основні види благодійної діяльності Організації:

-  безоплатна передача у власність бенефеціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

-   безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

-  безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

-  безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефеціарів;

- благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

- публічний збір благодійних пожертв;

- управління благодійними ендавментами;

-  виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

-  проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

- популяризація благодійної діяльності;

- ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших благодійних організацій.

 2.5. Форми діяльності Фонду:

- більшою кількістю добровольців зменшує витрати на утримання оплачуваних працівників;

- залучає у свої ряди кваліфікованих професіоналів з фінансових питань як співробітників, консультантів чи добровольців;

-   веде детальну й точну фінансову документацію і подає регулярні, точні й у достатньо деталізовані звіти уряду, громадськості і своїм донорам;

-дбає про доцільне використання коштів.

 III. ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ  БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

3.1.Відповідно до законодавства України і Статуту Фонд здійснює благодійну діяльність у таких формах:

3.1.1.          Безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав

3.1.2.Безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права

3.1.3. Безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

3.1.4.Безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

3.1.5.Благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

3.1.6.Публічний збір благодійних пожертв;

3.1.7.Управління благодійними ендавментами;

3.1.8.Виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

3.1.9. Проведення благодійних аукціонів, розіграшів, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;

  • IV. ПРАВА ФОНДУ

4.1.Для здійснення статутної діяльності Фонд має право в установленому порядку.

4.1.1.укладати договори та інші правочини з метою виконання

статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, а також громадянами та громадськими об’єднаннями;

4.1.2.представляти і захищати свої права та інтереси в органах

державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, третейських судах та юрисдикційних органах інших держав;

4.1.3.самостійно визначати форми, об’єкти, бенефіціарів, а також обсяг,

місце (територію) і строки надання благодійної допомоги;

4.1.4.бути засновником (учасником) міжнародних і національних

спілок, асоціацій та інших добровільних об’єднань, що сприяють виконанню статутних завдань Фонду;

4.1.5.організовувати збір благодійних пожертв та допомоги, внесків від

юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій, а також іншого майна для виконання статутних завдань Фонду;

4.1.6.бути отримувачем гуманітарної допомоги;

4.1.7.створювати і припиняти відокремлені підрозділи Фонду;

4.1.8.засновувати засоби масової інформації, підприємства, установ

(заклади) та організації, а також бути суб’єктом видавничої діяльності без мети одержання прибутку;

4.1.9.здійснювати господарську діяльність без мети отримання

прибутку, що сприяє досягненню статутних цілей Фонду[1];

4.1.10.встановлювати почесні відзнаки і винагороди Фонду для осіб, як

мають заслуги в здійсненні статутних завдань;

4.1.11.самостійно визначати умови оплати праці працівників і посадових

осіб Фонду;

4.1.12.здійснювати благодійні програми (проекти) самостійно або разом з

іншими благодійниками;

4.1.13.одержувати від органів державної влади та органів місцевого

самоврядування інформацію, необхідну для досягнення мети та завдань Фонду;

4.1.14.бути суб’єктом інформаційних відносин згідно з законодавством

України у сфері інформації, пропагувати ідеї, символіку, мету та статутні завдання Фонду.

 4.2.Фонд має право здійснювати інші права, визначені законодавством.

 

V.  ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  УЧАСНИКІВ ФОНДУ.

ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ  В ФОНДІ

5.1.Учасниками Фонду можуть бути дієздатні громадяни України, іноземці та

особи без громадянства, які  надають Фонду фінансову чи іншу майнову допомогу.

       Учасники Фонду їх права та обов’язки

5.2. Учасниками Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності.

5.3. Підприємства, установи, організації, що фінансуються з бюджету не можуть бути членами Фонду.

5.4. Рішення про надання членства у Фонді приймається Правлінням та затверджується Зборами на підставі письмової заяви фізичної особи та рішення юридичної особи. Юридичні особи беруть участь у роботі Фонду через своїх уповноважених представників.

5.5. Членство у Фонді може припинитись:

- на добровільних основах - за поданням заяви чи рішення до Правління;

- за рішенням Зборів - за невиконання статутних вимог чи дій, які дискредитують діяльність Фонду.

5.6. Почесним  учасником Фонду може бути фізична чи юридична особа України та іншої держави, яка зробила визначний внесок у розвиток Фонду. Рішення про присвоєння звання почесним членом приймається Зборами.

5.7. Почесне членство у Фонді асоційоване: почесний член має право брати участь у засіданнях  Зборів з правом слова та в інших заходах, що проводяться силами Фонду.

5.8. Учасники Фонду мають право:

- брати участь у діяльності Фонду;

- обирати та бути обраними до керівних органів Фонду;

- отримувати інформацію про діяльність Фонду.

5.9. Учасники Фонду зобов’язані:

- дотримуватися статутних вимог Фонду;

- сприяти в реалізації статутних завдань Фонду.

 

VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

6.1. Вищим органом управління  Фонду є Загальні збори учасників .

До компетенції  загальних зборів Фонду належать:

-  затвердження Статуту Фонду та внесення змін до нього;

-  обрання виконавчого органу –Правління, Голови Правління,Секретаря;

-  визначення основних напрямів діяльності Фонду;

-  затвердження благодійних програм;

-  прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;

-   реалізація права власності на майно та кошти Фонду;

- прийняття до складу учасників Фонду та виключення зі складу учасників Фонду;

- прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду відповідно до законодавства України;

-  вирішення інших питань, визначених законом, цим Статутом та Загальними зборами.

6.2. Загальні Збори учасників мають право приймати рішення з будь-яких питань  діяльності Фонду, в тому числі і з тих, які передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

6.3. У Загальних Зборах учасників  беруть участь її учасники. Кожний учасник  має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини учасників .

6.4. Чергові Загальні Збори учасників  скликаються   помірі необхідності,але не менше одного разу на рік. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд  Правлінням, Головою Правління, а також учасниками Фонду.

6.5. Позачергові загальні збори можуть бути скликані Головою Правління навимогуПравління.

6.6. Загальні збори учасників Фонду скликаються Правлінням не рідше 2-х разів на рік. Про їх скликання повідомляються усі учасники  не менше як за двадцять днів до дати їх проведення. Загальні збори є повноважними за умови участі у них більш ніж 2/3 членів .

6.7. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх членів.Фонду. Рішення про реорганізацію, ліквідацію Фонду та про відчуження майна  Фонду вартістю більше половини загальної вартості активів приймається не менш ніж 3/4 голосів від загальної кількості учасників Організації.

6.8. Голова та члени Правління призначаються терміном на 5 років та можуть бути призначені на новий термін.

6.9. До складу Правління  входять: Голова Правління; Секретар Правління; Заступник Голови Правління;

6.10. До повноважень Правління належать:

-  забезпечення ефективної діяльності Фонду ;

-  контроль за реалізацією завдань Фонду;

-  прийняття рішень щодо затвердження структури річного бюджету Фонду, фінансуванню програм та проектів Фонду, виплаті грантів, контроль за реалізацією цих рішень;

-  прийняття рішень щодо участі у спільному фінансуванні благодійних програм та проектів разом з іншими організаціями;

-  прийняття рішення, після погодження з засновниками, про придбання Фондомнерухомого майна;

-  здійснення господарського управління майном та коштами Фонду;

-  здійснення інших повноважень та функцій, визначених загальними зборами.

6.11. Правління звітує про свою діяльність перед Загальними зборами Фонду на їх вимогу.

6.12. Черговість проведення засідань Правління – не рідше одного разу на квартал. Правління вважається повноважним при участі у його засіданні більшості обраних членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.

6.13. До компетенції Голови Правління належить:

-  організація та керівництво поточною діяльністю Правління;

-  головування на засіданнях Правління;

-  підписання рішень Правління;

-  визначення повноважень і розподіл обов’язків адміністративного персоналу;

-  відповідальність за використання коштів згідно з благодійною програмою та кошторисом витрат;

-  організація діяльності адміністративного апарату для забезпечення ефективної діяльності Організації.

-  інші повноваження, які не відносять до загальних зборів на Наглядової ради Фонду.

6.14. Голова Правління має право:

-  вести переговори від імені Фонду, підписувати договори;

-  за погодженням з Правлінням призначати адміністративний персонал в межах штатного розкладу, укладати і розривати трудові договори, в т.ч. контракти, з персоналом, тимчасовими працівниками і творчими колективами відповідно до чинного законодавства;

-  розпоряджатися коштами в межах затвердженого кошторису.

6.15. Голова Правління представляє Фонд у відносинах з юридичними та фізичними особами.

6.16. Голова Правління діє без довіреності.

6.17. Заступник Голови Правління:

-  має повноваження здійснювати обов’язки Голови у випадку відсутності або хвороби Голови Правління;

-  консультує Голову Правління з компетентних питань;

-  встановлює контакти із засобами масової інформації, постійно надає їм інформацію про Фонд;

-  у разі необхідності створює тимчасові проблемні комісії (секції) по питаннях, що входять до його компетенції;

-  веде безперервну кампанію по збільшенню числа членів Фонду та спонсорів і меценатів, які підтримують Фонд;

-  виконує іншу поточну роботу.

6.18. Секретар Правління:

-  веде протоколи засідань Правління ;

-  повідомляє про час і місце проведення  засідань;

-  веде та зберігає   документацію та загальний архів Фонду;

-  виконує поточну роботу та інші обовязки.

VII. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

7.Член органу управління Фонду не бере участі у прийнятті рішень стосовно:

7.1. Договорів або інших правочинів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою.

7.2. Спорів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою.

7.3.Звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової відповідальності перед Фондом.

7.4. Члени органів управління Фонду або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від Фонду.

7.5. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) та члени органів управління Фонду.

VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ

УПРАВЛІННЯ   ФОНД

8.1. Члени органу управління Фонду несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність цього органу, що заподіяли збитки благодійній організації внаслідок порушення цього Закону.

8.2. Члени органів управління Фонду можуть укладати договори страхування цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними благодійній організації.

IХ. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ) ТА ПОРЯДОК

ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ФОНДУ

9.1.   Фонд може мати на праві власності або інших речових правах  рухоме і нерухоме майно (в тому числі житлові і нежитлові приміщення і транспортні засоби), кошти в національній та іноземних валютах, нематеріальні активи, земельні ділянки та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Фонду.

9.2.Джерелами формування доходів та майна Фонду можуть бути:

- кошти і майно, які надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування;

- пасивні доходи відповідно до законодавства України;

- благодійна допомога, гуманітарна і технічна допомога, які надходять відповідно до міжнародних договорів;

- кошти і майно, які надходять від основної діяльності Фонду відповідно до Статуту та законодавства України.

9.3.Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між його засновниками, учасниками та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого учасника Фонду, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Х. КОНТРОЛЬ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

10.1.Фонд та створені ним установи, підприємства, організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, подають статистичну, фінансову та іншу звітність, реєструються у визначених законом державних органах та установах, вносять до бюджету та цільових державних фондів платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

10.2.Фонд періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює звіти про структуру та розмір своїх доходів і витрат, а також умови та напрямки використання доходів і майна Фонду для здійснення благодійної діяльності.

10.3.Фонд складає і надає спеціальні звіти благодійникам або їх правонаступникам на підставі їх письмових запитів.

10.4.Фонд може вимагати спеціальні звіти від осіб, що отримали від нього благодійну допомогу, про використання указаної допомоги.

 XІ.  ПОРЯДОК  ВНЕСЕННЯ  ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ

11.1. Зміни до Статуту Фонду приймаються  та затверджуються рішенням Загальних зборів учасників та підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

 XІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

12.1.Припинення Фонду може проводитися шляхом його злиття, поділу, приєднання, перетворення або ліквідації у порядку, визначеному законодавством України і Статутом.

12.2. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Засновника про злиття, приєднання, поділ або перетворення Фонду. Загальні Збори визначають правонаступників Фонду, до яких в установленому законодавством порядку передається сукупність прав та обов`язків Фонду. Правонаступниками Фонду не можуть бути юридичні особи, метою діяльності яких є одержання та розподіл прибутку.

12.3. Підстави та порядок примусової ліквідації Фонду і звернення стягнень на її кошти та інше майно визначає законодавство України.

12.4.Добровільна ліквідація здійснюється на підставі рішення Засновника Фонду, який визначає порядок і строки такої ліквідації відповідно до законодавства України.

12.5. Правління Фонду у випадку добровільної ліквідації виконує функції ліквідаційної комісії Фонду, якщо Засновник Фонду не призначить іншого органу.

12.6. Ліквідаційна комісія виконує функції управління справами Фонду з дня її призначення. Ліквідаційна комісія виступає в судах і виконує інші дії від імені Фонду, що припиняється.

12.7. Активи Фонду, що залишилися після розрахунків з кредиторами Фонду під час його ліквідації, передаються одній чи кільком благодійним організаціям.

12.8. У випадках, визначених законом, або у випадку відсутності благодійних організацій, які дають згоду на прийняття активів Фонду під час його ліквідації, ці активи спрямовуються до Державного бюджету України.

12.9. Фонд є таким, що припинився, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

Засновники Фонду:

1.Гарасимів  Леся  Богданівна                  _____________

2.Штереб  Володимир Васильович     _____________

3.Винницька Оксана  Омелянівна       ______________